Aplixcom: SCADA-MES

Aplixcom: SCADA-MES to produkt Industry 4.0. cieszący się olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem ze strony naszych Klientów, którzy dzięki SCADA-MES optymalizują produkcję oraz jej koszty zyskując przewagę nad konkurencją.    

System przeznaczony jest dla działów:

Produkcji

Utrzymania Ruchu

Kontroli Jakości

Logistyki

Podstawowe obszary funkcjonalne Aplixcom SCADA-MES:

 Dwukierunkowa komunikacja z maszynami na produkcji.

 Komunikacja z systemami ERP.

 Nadzorowanie i monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

 Nadzorowanie rzeczywistego czasu i wydajności maszyn oraz pracowników.

 Rejestracja przyczyn przestojów, awarii i możliwości szybkiej reakcji.

 Zbieranie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń takich jak: sterowniki PLC, liczniki energii, czujniki.

 Nadzorowanie stanu magazynów, materiałów, półproduktów, produktów finalnych.

 Zbieranie danych o jakości i wadach produkowanych elementów.

 Sterowanie nadzorcze procesami technologicznymi.

 Wizualizacja procesu.

 Prezentowanie i udostępnianie danych.

 Zaawansowane analizy i raporty.

 Obieg dokumentów – workflow.

 Archiwizacja danych.

 Kontrola dostępu.

 Import/eksport plików z Excela oraz plików .xml.

Aplixcom: SCADA-MES daje możliwość monitorowania statusu pracy parku maszynowego oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym. Operatorzy, wykorzystując stanowiska komputerowe, mają dostęp do niezbędnych informacji na temat zlecenia produkcyjnego, przebiegu produkcji oraz dokumentacji w formie elektronicznej (np. karty technologiczne, instrukcje). Mogą również raportować wyniki produkcji ONLINE.

Współpraca z systemami ERP

Aplixcom: SCADA-MES umożliwia integrację z dowolnym systemem klasy ERP, opartym o bazę danych obsługującą sterownik ODBC oraz polecania SQL. OIE – otwarty interface ERP pozwala komunikować się m.in. z takimi systemami jak:

 Infor: XPPS / XPERT, System21 Aurora, BPCS / LX, MAPICS / XA, BAAN / LN, SyteLine, M3

 SAP: SAP 1, SAP R/3, SAP ERP

 Microsoft: Dynamics AX, Dynamics NAV, Microsoft Axapta

 Oracle: JD Edwards EnterpriseOne, E-Business Suite

 Comarch: CDN XL, Optima

 REKORD: ERP REKORD

 Enova: enova365

Korzyści wynikające z zastosowania interface’u do systemów ERP:

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Szybsze przekazywanie planu produkcyjnego oraz aktualizacji zleceń produkcyjnych.

Ograniczenie błędów w systemie ERP spowodowanych błędnym raportowaniem.

Zapis danych z produkcji online

Efektywniejsze zarządzanie dokumentacją

Bezpieczeństwo danych

Wdrożenia Aplixcom: SCADA-MES oraz integracja z systemami ERP pozwalają na automatyczne pobieranie danych m.in.: plan produkcyjny, data rozpoczęcia, data zakończenia, nr zlecenia, kod produktu, rodzaj materiału, liczba sztuk do wyprodukowania, tempo sztuk/h, czas cykli, nr narzędzia, krotność formy. Dane te są automatycznie pobierane z systemu ERP, w związku z tym w przypadku edycji danych w systemie, są zaktualizowane w ciągu 1ms.

Planowanie, raportowanie i proces produkcji

Dzięki integracji z systemem ERP, Aplixcom: SCADA-MES wyświetla bezpośrednio na stanowisku aktualny plan produkcji automatycznie pobrany z systemu ERP. Operator na Stanowisku Pracy ma dostęp do niezbędnych informacji na temat zlecenia produkcyjnego, włącznie z podglądem postępu produkcji oraz możliwością raportowania o wykonanych elementach, przestojach, awariach, brakach materiału. Operator, wybierając z odpowiedniej listy jednym kliknięciem, zaraportuje nam wyprodukowane defekty. Aplixcom: SCADA-MES pozwala na przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej, dostępnej zarówno dla Kadry Kierowniczej, Kontroli Jakości, Logistyki, jak i Produkcji. Pracownicy zawsze mają dostęp do najnowszej wersji dokumentacji. Wersja elektroniczna dokumentów wyświetlana na ekranie komputera lub tabletu jest czytelna i zawsze aktualna. Pozwala to na oszczędność papieru, szybszą aktualizację dokumentów oraz globalny przekaz informacji w przedsiębiorstwie. Przechowywane dokumenty to np.: karty technologiczne, instrukcje (np. bhp, pakowania, kryteria kontroli jakości), dokumentacja techniczna, rysunki CAD, schematy elektryczne, instrukcja przezbrojenia. Wystarczy jedno kliknięcie, by pracownik zgłosił zapotrzebowanie na materiał prosto do Działu Logistyki. Pracownicy mają możliwość wysyłania dyspozycji do odpowiednich osób.

Serwer OPC – OIM (Otwarty Interfejs do Maszyn)

System Aplixcom: SCADA-MES, wykorzystuje technologię Serwera OPC. Pozwala to na podłączenie do maszyn na produkcji, dzięki czemu możliwe jest pobieranie danych z maszyn wyposażonych w sterowniki PLC w czasie rzeczywistym. Serwer zbiera dane z różnych protokołów, dzięki czemu możliwa jest komunikacja z szeroką gamą sterowników PLC, np. Siemens, Omron, Fatec, GE Fanuc i innych. Aplixcom: SCADA-MES umożliwia również podłączenie i pobieranie danych z maszyn nie posiadających sterowników PLC oraz odpowiednich protokołów komunikacyjnych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich modułów kontrolno-pomiarowych dla sygnałów cyfrowych lub analogowych.  Serwer OPC posiada wbudowane interfejsy do poziomu automatyki najczęściej wykorzystywane w przemyśle, takie jak:

 Modbus TCP

 Modbus RTU

 KNX

 BACnet

 Profinet

 Profibus

 SNMP

 LonWorks

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) to wskaźnik efektywności, używany do oceny wykorzystania sprzętu technicznego w firmach przemysłowych. Jest on wypadkową trzech wskaźników: dostępności, wykorzystania oraz jakości. Na podstawie gromadzonych w systemie danych Aplixcom: SCADA-MES wylicza w czasie rzeczywistym wskaźnik OEE, dając narzędzie do optymalizacji pracy maszyn na produkcji. Celem wdrożenia wskaźnika OEE w oparciu o zbierane przez system Aplixcom: SCADA-MES dane jest zwiększenie wydajności produkcji – dzięki wykorzystaniu potencjału parku maszynowego. Współczynnik OEE pomaga również w określeniu, w które zasoby techniczne warto inwestować, a także wylicza wskaźniki w czasie rzeczywistym. Wszystkie informacje system prezentuje również w wersji graficznej ułatwiającej interpretację wyników.

Kokpity wydajnościowe

Kokpity wydajnościowe (Dashboards) to szereg wizualizacji pozwalających na kontrolę produkcji. Dashboard Kierownika to wizualizacja umożliwiająca monitorowanie oraz kontrolę produkcji w czasie rzeczywistym. Pozwala na wgląd Kierownikowi Produkcji w cały park maszynowy wraz z informacjami dotyczącymi aktualnego stanu produkcji.

Na ekranie prezentowane są informacje dotyczące stanowisk, otwartych zleceń produkcyjnych oraz postępie produkcji. W oparciu o dane pobierane z maszyn, a także raporty operatorów, SCADA-MES prezentuje informację o realizacji produkcji. System uwzględnia również informację pobieraną z systemu ERP lub Schedulera o planowanym czasie zakończenia danego zlecenia produkcyjnego – zestawiając ją z rzeczywistym wykonaniem na podstawie danych z maszyn Aplixcom: SCADA-MES. Oszacuje również rzeczywisty czas realizacji zlecenia produkcyjnego, dzięki czemu Kierownik Produkcji oraz Planista mają informacje na temat ewentualnych opóźnień, awarii, itd.

Kontrola jakości

KJ to narzędzie wspierające pracę Działu Kontroli Jakości, umożliwiając stały nadzór nad jakością produkcji – IDPQ (Interaktywna Dokumentacja Produkcyjna i Kontroli Jakości). Spełnia tę funkcję przy pomocy poniższych narzędzi:

Rejestracji wyników kontroli z uwagami. Przy rejestracji zlecenia dla produktów z przypisanym testem KJ (Kontroli Jakości) wyświetlany jest ekran do rejestracji parametrów dla danego testu. Wyniki są zapisane wraz z kodem operatora, datą i czasem – realizacja tej funkcji zwiększa funkcjonalność Traceability.

Definicji testów. Funkcja obejmuje definiowanie parametrów wraz z podaniem ich typu (liczbowe, tekstowe, logiczne, data, czas) i gromadzenie parametrów w określone testy KJ (Kontroli Jakości) z określeniem tablic kontrolnych dla parametru, granicy górnej, dolnej parametru oraz wartości standardowej.

Wykazu produktów do kontroli. Do definicji produktu przypisany jest test KJ (Kontroli Jakości) – brak testu oznacza, że produkt nie jest kontrolowany (rozważyć czy test nie powinien być przypisany do operacji technologicznej).

Alerty i powiadamianie

AMM (Zarządzanie Alarmami i Powiadomieniami)

Aplixcom SCADA-MES pozwala na zaawansowaną formę alarmowania, np. o awariach, przestojach, brakach materiału. Alarmowanie może odbywać się przy użyciu:

SMS

Mail

Sygnałów dźwiękowych

Kolumn sygnalizacyjnych i ekranów na produkcji

Formy alarmowe systemu Aplixcom: SCADA-MES pozwalają na błyskawiczne przekazywanie informacji na produkcji. Operator, klikając jeden przycisk, jest w stanie wysłać informacje do odpowiednich osób, np. w przypadku braku materiału – do magazyniera, w przypadku awarii – do technika. Osoby zdefiniowane w systemie dostają komplet niezbędnych informacji wraz z danymi o stanowisku, zleceniu które jest obecnie produkowane wraz z wszelkimi detalami. Funkcje alarmowania pozwalają również na automatyczne zgłaszanie awarii. W przypadku wykrycia awarii przez sterownik PLC maszyny, system automatycznie wyśle informacje do odpowiednich osób. Rejestracja wszelkich przestojów, awarii oraz raportowanie ich w systemie jest uwzględniane w Wykresach i Raportach, dzięki czemu mogą być uwzględniane w statystykach z produkcji.

Aplikacje Android, iOS

Aplixcom: SCADA-MES oferuje dostęp do systemu na dowolnych urządzeniach mobilnych opartych na platformie iOS, Android, Windows Phone. Najnowsza technologia, którą wykorzystuje system Aplixcom: SCADA-MES, pozwala na dostęp do informacji z dowolnego miejsca na świecie dzięki połączeniu VPN. Nasza aplikacja mobilna daje nieograniczony dostęp do informacji z zakładu, z możliwością natychmiastowego podejmowania decyzji i akcji w zależności od zaistniałej sytuacji. Dedykowana aplikacja umożliwia również wykorzystanie urządzeń mobilnych na produkcji, dając możliwość sterowania procesami technologicznymi oraz raportowania produkcji, czy dostępu do dokumentacji technicznej. Dzięki temu np. Dział UR może wykorzystywać urządzenia przenośne w swojej pracy, korzystając z wszystkich wygód tej technologii.

Eksport / Import danych

MSE (Eksport danych do MS Office)

Aplixcom: SCADA-MES umożliwia nadzorowanie i wizualizację produkcji w czasie rzeczywistym. Technologia serwera OPC zapewnia bezpośrednie i automatyczne pobieranie danych z dowolnych maszyn na produkcji. Interfejs do systemów ERP umożliwia automatyczne pobieranie i zapisywanie informacji dotyczących np. planu produkcyjnego, wyników produkcji, czasu pracy. Interfejs do zapisu w pliku pośrednim dla zapisu do systemu ERP umożliwia zapis danych dostarczonych lub przetworzonych przez system SCADA-MES do pliku pośredniego. System może przekazać dostępne dane o uzgodnionej z Klientem strukturze, np. o zużyciu materiałów (tj. surowców, komponentów, półproduktów), czasie pracy operatorów maszyn. Plik pośredni może być tabelą bazodanową (MS SQL), plikiem XML (jednopoziomowy), CSV lub TXT o strukturze uzgodnionej z Klientem.

Zarządzanie energią

Energia jest kluczowym czynnikiem codziennych działań organizacji. Stanowi ona istotny składnik wydatków przedsiębiorstwa. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy zapewnić naszym Klientom ograniczenie zużycia energii i obniżenie wynikających z tego ograniczenia kosztów. NETxLAB MaRS jest nowoczesnym i przyjaznym użytkownikowi systemem, który wizualizuje, analizuje, ocenia i drukuje zgromadzone w bazie danych informacje. Systematyczne zarządzanie energią za pomocą NETxLAB MaRS pozwala obniżyć koszty zużycia energii. NETxLAB MaRS zapewnia następujące aspekty:

Ekologiczne – zminimalizowane zużycie energii, tzn. efektywne obniżenie kosztów zakupu i jej efektywne rozliczanie.

Zarządzanie kosztami zużycia energii, analiza on-line dalszych możliwości zaoszczędzenia energii i raportowanie wyników analiz.

Kontrola nieprawidłowego (nadprogramowego) zużycia energii elektrycznej i automatyzacja reakcji (gaszenie światła, ekonomiczne ogrzewanie, itp.).

Miara efektywności, odkrywanie i dokumentowanie możliwości oszczędności.

Rejestracja i rozliczanie kosztów z typami, centrami, rodzajami kosztów.

Podział kosztów na pozycje kosztowe oraz billing.

Transfer rozliczeń do systemu księgującego i fakturującego.

Efektywne zarządzanie źródłami poboru mocy, w celu redukcji dodatkowego zużycia energii elektrycznej.